#smrgSAHAF Akıl Tutkunu Hukuk -

Stok Kodu:
1199175280
Boyut:
14x21
Sayfa Sayısı:
239 s.
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2010
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
3. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategori:
0,00
1199175280
561386
Akıl Tutkunu Hukuk -
Akıl Tutkunu Hukuk - #smrgSAHAF
0.00
Giriş
- HUKUK VE DOĞRULUK
- HUKUKÎ YARGILAR VE DOĞRULUK
- HUKUK VE MANTIK
Formel Mantık
Endüksiyon Ve Analoji
Hukukî Gerekçelendirme Ve Mantık
- DOĞRULUĞUN UYGUNLUK TEORİSİ VE HUKUK
- ARGÜMANTASYON, GEREKÇELENDİRME VE MAKULİYET
- KİTABIN İÇERİĞİ
- PECZENIK ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ
Birinci Bölüm
YARGI KARARLARININ RASYONALİTESİ
- SORUN: YARGI KARARLARININ DOĞRULUĞU
- HUKUKÎ MUHAKEMEDE DEĞER YARGILARI
- YORUM, HUKUKÎ BELİRLİLİK VE DEMOKRASİ
- HUKUKÎ YARGILAR, PRATİK ÖNERMELER VE DOĞRULUK
- AHLÂKÎ MUHAKEMENİN RASYONALİTESİ
Pratik Önermelerin Gerekçelendirilmesi Prima Facie Ahlâkî İfadeler Tartma Ve Dengeleme Sıçramalar
- HUKUKÎ MUHAKEMEDE DESTEK
- HUKUK PARADİGMASI VE RASYONALİTE
Kesin Öncüller
Önvarsayılmış Öncüller
İspatlanmış Öncüller
Diğer Makûl Öncüller
- TUTARLILIK
Nihaî Rasyonalite Ölçütü Olarak Tutarlılık
Tutarlılık Ölçütleri
Tutarlılığın Hukukî Muhakeme Açısından Pratik Sonucu
- TUTARLILIK VE RASYONEL TARTIŞMA
Alexy'nin Rasyonel Pratik Tartışma Kuralları
Temel Kurallar
Rasyonalite Kuralları
Argüman (İspat) Yükünün Dağıtımı Kuralları
Gerekçelendirme Kuralları
Geçiş Kuralları
Alexy'nin Rasyonel Hukukî Tartışma Kuralları
Dahilî Gerekçelendirme Kuralları
Haricî Gerekçelendirme Kuralları
- RASYONALİTENİN GEREKÇELENDİRİLMESİ
- BİRİNCİ BÖLÜM İÇİN DEĞERLENDİRME
İkinci Bölüm
GEÇERLİ HUKUK DÜŞÜNCESİ
- GEÇERLİ HUKUK TEORİSİNİN POSTÜLALARI
- DOĞAL HUKUK
- HUKUKÎ POZİTİVİZM
Kelsen
Hart
Kurumsalcı Hukukî Pozitivizm
- AHLÂKA UYGUN YORUMLANMIŞ HUKUK
- OLARAK GEÇERLİ HUKUK
Klasik Teorilerin Yetersizliği
Hukuka İtaat Yükümlülüğü
Prima Facie Yükümlülük
Yorumlanmış Hukuk Olarak HDA Hukuk
Yorumlanmış Hukukta Boşluk
- HUKUKÎ REALİZM Ve HUKUKUN VARLIĞI SORUNU
- GEÇERLİ HUKUKUN BİLEŞENLERİ
Bileşen Olarak Normlar
Normların Dahilî Geçerliliği
Sistemin Haricî Geçerliliği Ve Normlar
Bileşen Olarak Eylemler Ve Haricî Geçerlilik
- HARİCÎ GEÇERLİLİĞİN OLGUSAL ÖLÇÜTLERİ
Haricî Geçerliliğin Ölçütü Olgular
Haricî Geçerliliğin Ölçütü Değer Yüklü Olgular
- TEMEL NORM
Geçerli Hukuk Düşüncesinin Değerlendirmeye
Açık Oluşu
Hukukun Temel Normu
- TEK DOĞRU YANIT TEZİ VE PECZENIK
- İKİNCİ BÖLÜM İÇİN DEĞERLENDİRME
Üçüncü Bölüm
HUKUKTA SIÇRAMALAR VE HUKUKÎ DÖNÜŞTÜRME TEORİSİ
- PECZENİK'İN YAKLAŞIMININ TEMELİ
OLARAK SIÇRAMA KAVRAMI
- HUKUKÎ SIÇRAMALAR
- HUKUKA DÖNÜŞTÜRME
- HUKUKUN İÇİNDE DÖNÜŞTÜRME
Kaynak Dönüştürmesi
Genel Norm Dönüştürmesi
Karar Dönüştürmesi
Dördüncü Bölüm
HUKUKUN KAYNAKLARI DOKTRİNİ
- HUKUKÎ MUHAKEMEDE SEBEPLER OLARAK HUKUKUN KAYNAKLARI
- HUKUKUN KAYNAKLARININ SINIFLANDIRILMASI
- KAYNAK NORMLARI
- ÖRF-ÂDET
- EMSAL KARARLAR
Emsal Kararlara Uyma
Emsal Kararların Gerekçe Nitelikleri
Emsal Kararların Tutarlılığı
- YASAMA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Ratio Legis
Ratio Legis Eleştirileri Ve Yanıtlar
Ratio Legis Ve Demokrasi
Hazırlık Çalışmalarının Yorumdaki Yeri
- MESLEKÎ HUKUKBİLİMSEL LİTERATÜR
- YABANCI HUKUK
- YASA TASARILARI VE ESKİ GEÇERLİ HUKUK
Beşinci Bölüm
HUKUKÎ MUHAKEME METOTLARI
- ÇETİN DAVALARDA YASALARIN YORUMU
- MANTIKÎ, LÂFZÎ VE SİSTEMATİK YORUM
Mantıkî Ve Mantık-Benzeri Yorum
Lâfzî Yorum
Sistematik Yorum
- REDÜKSİYON, DARALTICI YORUM, GENİŞLETİCİ YORUM VE YENİ NORMLARIN YARATILMASI
- ANALOJİYLE SONUÇ ÇIKARMA
Yasal Analoji
Hukukî Analoji Ve Hukukî Endüksiyon
Argumentum E Contrario
Analoji Hakkında Muhakeme Normları
Analoji Ve Argumentum A Fortiori
- TELEOLOJİK YORUM
- YASALARIN ÇATIŞMASI
Altıncı Bölüm
HUKUK DOKTRİNİ
- ‘HUKUK DOKTRİNİ' KAVRAMI
- HUKUK DOKTRİNİNE YÖNELTİLEN
ELEŞTİRİLER
- PECZENIK'İN HUKUK DOKTRİNİ SAVUNMASI
- NORMATİVİTE Ve RASYONALİTE
- DEĞERLENDİRME
- KAYNAKÇA
Giriş
- HUKUK VE DOĞRULUK
- HUKUKÎ YARGILAR VE DOĞRULUK
- HUKUK VE MANTIK
Formel Mantık
Endüksiyon Ve Analoji
Hukukî Gerekçelendirme Ve Mantık
- DOĞRULUĞUN UYGUNLUK TEORİSİ VE HUKUK
- ARGÜMANTASYON, GEREKÇELENDİRME VE MAKULİYET
- KİTABIN İÇERİĞİ
- PECZENIK ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ
Birinci Bölüm
YARGI KARARLARININ RASYONALİTESİ
- SORUN: YARGI KARARLARININ DOĞRULUĞU
- HUKUKÎ MUHAKEMEDE DEĞER YARGILARI
- YORUM, HUKUKÎ BELİRLİLİK VE DEMOKRASİ
- HUKUKÎ YARGILAR, PRATİK ÖNERMELER VE DOĞRULUK
- AHLÂKÎ MUHAKEMENİN RASYONALİTESİ
Pratik Önermelerin Gerekçelendirilmesi Prima Facie Ahlâkî İfadeler Tartma Ve Dengeleme Sıçramalar
- HUKUKÎ MUHAKEMEDE DESTEK
- HUKUK PARADİGMASI VE RASYONALİTE
Kesin Öncüller
Önvarsayılmış Öncüller
İspatlanmış Öncüller
Diğer Makûl Öncüller
- TUTARLILIK
Nihaî Rasyonalite Ölçütü Olarak Tutarlılık
Tutarlılık Ölçütleri
Tutarlılığın Hukukî Muhakeme Açısından Pratik Sonucu
- TUTARLILIK VE RASYONEL TARTIŞMA
Alexy'nin Rasyonel Pratik Tartışma Kuralları
Temel Kurallar
Rasyonalite Kuralları
Argüman (İspat) Yükünün Dağıtımı Kuralları
Gerekçelendirme Kuralları
Geçiş Kuralları
Alexy'nin Rasyonel Hukukî Tartışma Kuralları
Dahilî Gerekçelendirme Kuralları
Haricî Gerekçelendirme Kuralları
- RASYONALİTENİN GEREKÇELENDİRİLMESİ
- BİRİNCİ BÖLÜM İÇİN DEĞERLENDİRME
İkinci Bölüm
GEÇERLİ HUKUK DÜŞÜNCESİ
- GEÇERLİ HUKUK TEORİSİNİN POSTÜLALARI
- DOĞAL HUKUK
- HUKUKÎ POZİTİVİZM
Kelsen
Hart
Kurumsalcı Hukukî Pozitivizm
- AHLÂKA UYGUN YORUMLANMIŞ HUKUK
- OLARAK GEÇERLİ HUKUK
Klasik Teorilerin Yetersizliği
Hukuka İtaat Yükümlülüğü
Prima Facie Yükümlülük
Yorumlanmış Hukuk Olarak HDA Hukuk
Yorumlanmış Hukukta Boşluk
- HUKUKÎ REALİZM Ve HUKUKUN VARLIĞI SORUNU
- GEÇERLİ HUKUKUN BİLEŞENLERİ
Bileşen Olarak Normlar
Normların Dahilî Geçerliliği
Sistemin Haricî Geçerliliği Ve Normlar
Bileşen Olarak Eylemler Ve Haricî Geçerlilik
- HARİCÎ GEÇERLİLİĞİN OLGUSAL ÖLÇÜTLERİ
Haricî Geçerliliğin Ölçütü Olgular
Haricî Geçerliliğin Ölçütü Değer Yüklü Olgular
- TEMEL NORM
Geçerli Hukuk Düşüncesinin Değerlendirmeye
Açık Oluşu
Hukukun Temel Normu
- TEK DOĞRU YANIT TEZİ VE PECZENIK
- İKİNCİ BÖLÜM İÇİN DEĞERLENDİRME
Üçüncü Bölüm
HUKUKTA SIÇRAMALAR VE HUKUKÎ DÖNÜŞTÜRME TEORİSİ
- PECZENİK'İN YAKLAŞIMININ TEMELİ
OLARAK SIÇRAMA KAVRAMI
- HUKUKÎ SIÇRAMALAR
- HUKUKA DÖNÜŞTÜRME
- HUKUKUN İÇİNDE DÖNÜŞTÜRME
Kaynak Dönüştürmesi
Genel Norm Dönüştürmesi
Karar Dönüştürmesi
Dördüncü Bölüm
HUKUKUN KAYNAKLARI DOKTRİNİ
- HUKUKÎ MUHAKEMEDE SEBEPLER OLARAK HUKUKUN KAYNAKLARI
- HUKUKUN KAYNAKLARININ SINIFLANDIRILMASI
- KAYNAK NORMLARI
- ÖRF-ÂDET
- EMSAL KARARLAR
Emsal Kararlara Uyma
Emsal Kararların Gerekçe Nitelikleri
Emsal Kararların Tutarlılığı
- YASAMA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Ratio Legis
Ratio Legis Eleştirileri Ve Yanıtlar
Ratio Legis Ve Demokrasi
Hazırlık Çalışmalarının Yorumdaki Yeri
- MESLEKÎ HUKUKBİLİMSEL LİTERATÜR
- YABANCI HUKUK
- YASA TASARILARI VE ESKİ GEÇERLİ HUKUK
Beşinci Bölüm
HUKUKÎ MUHAKEME METOTLARI
- ÇETİN DAVALARDA YASALARIN YORUMU
- MANTIKÎ, LÂFZÎ VE SİSTEMATİK YORUM
Mantıkî Ve Mantık-Benzeri Yorum
Lâfzî Yorum
Sistematik Yorum
- REDÜKSİYON, DARALTICI YORUM, GENİŞLETİCİ YORUM VE YENİ NORMLARIN YARATILMASI
- ANALOJİYLE SONUÇ ÇIKARMA
Yasal Analoji
Hukukî Analoji Ve Hukukî Endüksiyon
Argumentum E Contrario
Analoji Hakkında Muhakeme Normları
Analoji Ve Argumentum A Fortiori
- TELEOLOJİK YORUM
- YASALARIN ÇATIŞMASI
Altıncı Bölüm
HUKUK DOKTRİNİ
- ‘HUKUK DOKTRİNİ' KAVRAMI
- HUKUK DOKTRİNİNE YÖNELTİLEN
ELEŞTİRİLER
- PECZENIK'İN HUKUK DOKTRİNİ SAVUNMASI
- NORMATİVİTE Ve RASYONALİTE
- DEĞERLENDİRME
- KAYNAKÇA
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat