Sepetim (0) Toplam: 0,00
Arkeolojide Temel Yöntemler

#smrgKİTABEVİArkeolojide Temel Yöntemler - 2020

İndirimli Fiyat : 192,00
Taksitli fiyat : 9 x 23,47
Temin süresi en geç 3 & 7 iş günüdür
1199201988
587983
Arkeolojide Temel Yöntemler -    2020
Arkeolojide Temel Yöntemler - 2020 #smrgKİTABEVİ
192.00
Gözden geçirilmiş 2. baskı.

Bu kitap öncelikli olarak arkeoloji öğrencisine yönelik yazılmıştır. Kitaba katkıda bulunan tüm yazarlar arkeolojinin yöntemleriyle ve bazı temel kavramlarıyla ilk defa karşılaşan öğrencileri düşünerek açıklayıcı bir dil kullanmaya özen göstermişlerdir. Bunun yanı sıra bazı yazarlar kaynakçalarına ek olarak öğrenciler için okuma önerileri sunmayı gerekli gördüler. Kitabın aynı zamanda Türkiye'de sayıları giderek artan, arkeoloji bölümlerinde söz konusu yöntemleri ve kavramları öğrencilerine anlatma derdine düşmüş, fakat öğrencilerine bu konuda okutabileceği Türkçe kaynak bulmakta zorlanan meslektaşlarımıza da yardımcı olacağını umut ediyoruz.

?Elinizdeki bu kitap derleyenlerin henüz öğrencilik yıllarından itibaren gerçekleştirmeyi umut ettikleri bir düşüncenin ürünüdür; Türkçe yazılmış bir ‘Arkeolojiye Giriş' kitabı. Diğer bir deyişle bir bilim dalı olarak arkeolojinin temel kavram ve yöntemlerinin tanıtıldığı giriş niteliğinde bir kitap. Biz bir başlangıç olarak gördüğümüz bu kitapta Türkiye arkeoloji yazınındaki önemli bir eksikliği gidermek amacıyla arkeolojinin temel yöntemlerini ele aldık.

İÇİNDEKİLER
Giriş
Jeoarkeolojinin Gelişimine Genel Bakış
Su ve Jeoarkeolojide Önemi
İklim Değişmeleri ve Jeoarkeolojik Etkileri
Kuvaterner İklim Değişmeleri
Deniz Seviyesi Değişmeleri
Holosen Deniz Seviyesi Değişmeleri, Kıyı Şekillenmesindeki Etkileri ve Jeoarkeolojik Sonuçları
Deltalarda Paleocoğrafya - Jeoarkeoloji Araştırma Yöntemleri
Sonuç
Notlar
Kaynakça
ARKEOLOJİDE MEKÂNSAL TEKNOLOJİLER: Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Tuna Kalaycı
Uzaktan Algılama
Yerden Algılama
Total Station
Yersel Lazer Tarayıcılar
Küresel Konumlandırma Sistemleri (KKS)
Arkeojeofizik
Amaçlar
Yöntemler
Jeomanyetik
Elektrik Özdirenç
Jeoradar (Ground Penetrating Radar-GPR)
Elektromanyetik (EM)Yöntemler
Hangi Yöntem, Ne Zaman?
Araştırmanın Tasarlanması
Verinin İşlenmesi - Yorumlama, Arşivleme ve Üstveri (Metadata)
Arşivleme ve Üstveri (Metadata)
Havadan ve Uzaydan Uzaktan Algılama
Havadan Algılama
Hava Fotoğrafları
Uzaktan Kontrollü Hava Sistemleri
LiDAR (Light Detection and Ranging)
Uzaydan Algılama
Çok Yüksek Çözünürlüklü Sistemler
Yüksek Çözünürlüklü Sistemler
CORONA
Orta Çözünürlüklü Sistemler
Düşük Çözünürlüklü Multi-Spektral Sistemler
Radar Sistemler
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Tanım
CBS'nin Bileşenleri
CBS'nin Temel Veri Yapısı
Mekânsal Veri
Öznitelik Verisi
Hücresel (Raster) Model
Vektörel Model
Hücresel ve Vektörel Modellerin Karşılaştırmalı İncelemesi
CBS Temel İş Süreci
Veri Toplama
Veri Yönetimi
Veri İşleme
Veri Sunumu
?Arkeolojide CBS Uygulamaları
Yüzey Araştırmaları
Kazılar
Klasik Yerleşim Kuramlarının İncelenmesi
Sıra Büyüklük Analizi (Rank-size Analysis)
Tahmin Modelleri (Predictive Models)
Görünürlük Analizi (Viewshed Analysis)
Maliyet Yüzeyi Çözümlemesi (Cost Surface Analysis)
Çevirimiçi Coğrafi Bilgi Sistemleri
Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi
MEGA - Jordan
Neolithic Thessaly - IMS
The Digital Atlas of Roman and Medieval Civilization (DARMC)
CORONA Atlas of the Middle East
Kaynakça
ARKEOLOJİDE YÜZEY ARAŞTIRMALARI: Yöntem, Tarihçe ve Uygulama
Elif Koparal
Giriş
Yüzey Araştırmalarının Kısa Tarihçesi ve Örnek Uygulamalar
Diyala-Uruk Yüzey Araştırmaları, Irak
Viru Vadisi Yüzey Araştırması
Boeotia Yüzey Araştırması
Laconia Yüzey Araştırması
Hatay Amik Ovası Yüzey Araştırması
Antikythera Yüzey Araştırması Projesi
Türkiye'de Yüzey Araştırmalarının Kısa Tarihçesi
Yüzey Araştırması Yöntembilimi ve Uygulanması
Yüzey Araştırması Planı ve Stratejisinin Oluşturulması
Araştırma Alanının ve Hedeflerin Belirlenmesi
Bütçe Oluşturulması
Ruhsat ve İzin İşlemleri
Saha Çalışması Öncesinde Yapılması Gerekenler
Literatür Araştırması ve Gerekli Belgelerin Derlenmesi
Topografik, Jeolojik ve İdari haritalar
Veri Tabanları
Ön Keşif Çalışması
Saha Çalışması
Yaygın ve Yoğun Yüzey Taraması
Örnekleme Stratejisi
Yüzey Temsiliyeti ve Görünürlüğü
Tutarlılık Kontrolü
Çevresel Arkeoloji Çalışmaları
Yüzey Araştırması Verilerinin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması
Yüzey Araştırması Yöntem ve Analizinde Anahtar Tartışmalar, Terimler ve Modeller
Son Değerlendirme
Kaynakça
STRATİGRAFİK YÖNTEM
Sinan Ünlüsoy
Giriş
Stratigrafi Nedir? Niçin Önemlidir?
Bir Yöntem Olarak Stratigrafinin Tarihçesi
Arkeolojik Tabakalar Nasıl Oluşur? Arkeolojik Tabakaların Özellikleri Nelerdir?
Arkeolojik Tabakalaşmanın İlkeleri
Bir Stratigrafik Yöntem Olarak Harris Matris
Arkeolojik Tabakalaşmanın Temel Kavramları
Sonuç
Kaynakça
ZOOARKEOLOJİ
Canan Çakırlar
Giriş
Tanım
Tarihsel Gelişim (Dünyada ve Türkiye'de)
Anahtar Meseleler, Güncel Tartışmalar
Antropoloji
Arkeoloji
Paleoekoloji ve Doğa Tarihi
Temel Yöntemler
Kazıda
Laboratuvarda
Makroskobik Yöntemler
Moleküler ve Mikroskobik Yöntemler
Sayısal Yöntemler
Geleceğe Dair
Kaynakça
ARKEOBOTANİK: İnsan ve Bitki İlişkisi Çerçevesinde Gelişen Bir Bilim Dalı
Müge Ergun, Ceren Kabukçu, Ceren Çilingir İpek
Giriş
Arkeobotaniğin Tarihçesi
Arkeobotanik Malzemenin Tanıtımı
Mikroskobik Kalıntılar ve Analiz Yöntemleri: Polen, Fitolit ve Nişasta Analizleri
Polen ve Spor Analizleri
Fitolit Analizleri
Nişasta Analizleri
Makroskobik Kalıntılar ve Analiz Yöntemleri:
Tohum, Meyve/Yemiş, Odun, Gövde ve Kök Analizleri
Tohum ve Meyve/Yemiş Kalıntılarının Analizi (Karpoloji)
Yumru ve Kök Analizleri ile Otsu Bitkilerin Sap Analizleri
Odun Kömürü Analizi (Antrakoloji)
Makroskopik Kalıntıların Farklı Korunma Biçimleri
Kömürleşme
Suya Doyma
Donma
Kuruma/Kavrulma
Mineralleşme
Bitki Negatif İzleri
Güncel Arkeobotanik Araştırmalar
Tarımın Başlangıcı
Morfolojik Veriler
Genetik Veriler
Tarıma İlişkin Uygulamalar
Çevresel ve Ekolojik Koşullar
Arkeobotanik Araştırmaların İlişkide Olduğu Diğer Alanlar
Etnobotanik
Deneysel Arkeoloji
Türkiye'de Güncel Arkeobotanik
Sonuç
Kaynakça
BİYOLOJİK ANTROPOLOJİ VE ARKEOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLERİ
M. Songül Alpaslan Roodenberg
Önsöz
Giriş
Antropolojinin Genel Tanımı ve Başlıca Alt Bölümleri nelerdir?
Antropolojinin Amacı Nedir?
Antropolojinin Ortaya Çıkışı
Gömütlerin Tarihçesi
İnsan İskelet Anatomisi ve Dişler
Tafonomi ya da Gömülmenin Kuralları
İskelet Kazı Metodları
İnsan Kemikleri ile Mezarların Kazılması ve Temizlenmesi
Fotoğraf Çekimi, Çizim ve İskelet Formları
Kemiklerin Toplanması ve Taşınması
Kemiklerin Analizlere Hazırlanması
Kremasyon
Antropolojik, Jeokimyasal (izotop) ve Moleküler Genetik (Antik DNA) Metotlar
Cinsiyetin Tespiti
Kemik ve Dişlerden Ölüm Yaşının Tespiti
Kemiklerden Boy Uzunluğunun Hesaplanması
Kemiklerde Tespit Edilebilen Hastalık, Yaralanma ve İzler
Kemik ve Dişlerin Radyolojik Görüntülenmesinde Kullanılan Biyomedikal Yöntemler
Mikroskobik Teknikler
Kararlı İzotop Analizi
İnsan Kalıntılarının DNA Analizi
Radyokarbon Yöntemi ile İnsan Kemiklerinin Tarihlendirilmesi
Sonsöz
Kaynaklar
YONTMA TAŞ ALET ÇALIŞMA METODOLOJİSİ
İsmail Baykara ve Berkay Dinçer
Giriş
Teknoloji ve Yongalama Sistemi (Üretim Zinciri) (Chaîne Opératoire)
Hammadde Kaynakları
Bir Yontma taş Aletin Tespiti: "Doğa işi" mi, "İnsan işi" mi?
Taş Aletlerin Biçimsel Terimleri ve Teknolojik Tanımlamaları
Ölçümler
Yontma Teknikleri
Yontma, Yongalama, Biçimlendirme ve Düzeltme
Tipoloji
Sonuç
Kaynakça
ÇANAK ÇÖMLEK ÇALIŞMALARI: Tarihçe, Temel Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar
Çiler Çilingiroğlu ve Martin Godon
Tanımı ve Önemi
Tarihsel Gelişim
Kazı Esnasında Çanak Çömleklerin İncelenmesi
Veri Tabanının Oluşturulması
Tipolojik Yaklaşım
Teknolojik ve Ekolojik Yaklaşım
Ekolojik Yaklaşım
Teknik Sistem ve Üretim Zinciri Kavramı
Üretim Zinciri Analizi
Kilin temin edilmesi ve çamurun hazırlanması
Biçim Verme Yöntemleri
Yüzey Düzeltme Yöntemleri
Pişirme yöntemleri
Seramik Etnoarkeolojisi
Çanak Çömlek Çalışmalarında Arkeometrik Yöntemler
Doğrudan Analizler
Makroskopik Analiz
Optik Mikroskopi (Petrografi)
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
Radyografi
Dolaylı Analizler
X-ışını Kırınım Yöntemi (X-ışını difraktometresi) (XRD)
X-ışını Floresans Spektrometresi (XRF)
Nötron Aktivasyon Analizi (NAA)
İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma - Kütle Spektrometresi (ICP-MS)
Hızlandırıcılar
Organik Tortu Analizi
Sonuç
Kaynakça

 • Açıklama
  • Gözden geçirilmiş 2. baskı.

   Bu kitap öncelikli olarak arkeoloji öğrencisine yönelik yazılmıştır. Kitaba katkıda bulunan tüm yazarlar arkeolojinin yöntemleriyle ve bazı temel kavramlarıyla ilk defa karşılaşan öğrencileri düşünerek açıklayıcı bir dil kullanmaya özen göstermişlerdir. Bunun yanı sıra bazı yazarlar kaynakçalarına ek olarak öğrenciler için okuma önerileri sunmayı gerekli gördüler. Kitabın aynı zamanda Türkiye'de sayıları giderek artan, arkeoloji bölümlerinde söz konusu yöntemleri ve kavramları öğrencilerine anlatma derdine düşmüş, fakat öğrencilerine bu konuda okutabileceği Türkçe kaynak bulmakta zorlanan meslektaşlarımıza da yardımcı olacağını umut ediyoruz.

   ?Elinizdeki bu kitap derleyenlerin henüz öğrencilik yıllarından itibaren gerçekleştirmeyi umut ettikleri bir düşüncenin ürünüdür; Türkçe yazılmış bir ‘Arkeolojiye Giriş' kitabı. Diğer bir deyişle bir bilim dalı olarak arkeolojinin temel kavram ve yöntemlerinin tanıtıldığı giriş niteliğinde bir kitap. Biz bir başlangıç olarak gördüğümüz bu kitapta Türkiye arkeoloji yazınındaki önemli bir eksikliği gidermek amacıyla arkeolojinin temel yöntemlerini ele aldık.

   İÇİNDEKİLER
   Giriş
   Jeoarkeolojinin Gelişimine Genel Bakış
   Su ve Jeoarkeolojide Önemi
   İklim Değişmeleri ve Jeoarkeolojik Etkileri
   Kuvaterner İklim Değişmeleri
   Deniz Seviyesi Değişmeleri
   Holosen Deniz Seviyesi Değişmeleri, Kıyı Şekillenmesindeki Etkileri ve Jeoarkeolojik Sonuçları
   Deltalarda Paleocoğrafya - Jeoarkeoloji Araştırma Yöntemleri
   Sonuç
   Notlar
   Kaynakça
   ARKEOLOJİDE MEKÂNSAL TEKNOLOJİLER: Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
   Tuna Kalaycı
   Uzaktan Algılama
   Yerden Algılama
   Total Station
   Yersel Lazer Tarayıcılar
   Küresel Konumlandırma Sistemleri (KKS)
   Arkeojeofizik
   Amaçlar
   Yöntemler
   Jeomanyetik
   Elektrik Özdirenç
   Jeoradar (Ground Penetrating Radar-GPR)
   Elektromanyetik (EM)Yöntemler
   Hangi Yöntem, Ne Zaman?
   Araştırmanın Tasarlanması
   Verinin İşlenmesi - Yorumlama, Arşivleme ve Üstveri (Metadata)
   Arşivleme ve Üstveri (Metadata)
   Havadan ve Uzaydan Uzaktan Algılama
   Havadan Algılama
   Hava Fotoğrafları
   Uzaktan Kontrollü Hava Sistemleri
   LiDAR (Light Detection and Ranging)
   Uzaydan Algılama
   Çok Yüksek Çözünürlüklü Sistemler
   Yüksek Çözünürlüklü Sistemler
   CORONA
   Orta Çözünürlüklü Sistemler
   Düşük Çözünürlüklü Multi-Spektral Sistemler
   Radar Sistemler
   Coğrafi Bilgi Sistemleri
   Tanım
   CBS'nin Bileşenleri
   CBS'nin Temel Veri Yapısı
   Mekânsal Veri
   Öznitelik Verisi
   Hücresel (Raster) Model
   Vektörel Model
   Hücresel ve Vektörel Modellerin Karşılaştırmalı İncelemesi
   CBS Temel İş Süreci
   Veri Toplama
   Veri Yönetimi
   Veri İşleme
   Veri Sunumu
   ?Arkeolojide CBS Uygulamaları
   Yüzey Araştırmaları
   Kazılar
   Klasik Yerleşim Kuramlarının İncelenmesi
   Sıra Büyüklük Analizi (Rank-size Analysis)
   Tahmin Modelleri (Predictive Models)
   Görünürlük Analizi (Viewshed Analysis)
   Maliyet Yüzeyi Çözümlemesi (Cost Surface Analysis)
   Çevirimiçi Coğrafi Bilgi Sistemleri
   Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi
   MEGA - Jordan
   Neolithic Thessaly - IMS
   The Digital Atlas of Roman and Medieval Civilization (DARMC)
   CORONA Atlas of the Middle East
   Kaynakça
   ARKEOLOJİDE YÜZEY ARAŞTIRMALARI: Yöntem, Tarihçe ve Uygulama
   Elif Koparal
   Giriş
   Yüzey Araştırmalarının Kısa Tarihçesi ve Örnek Uygulamalar
   Diyala-Uruk Yüzey Araştırmaları, Irak
   Viru Vadisi Yüzey Araştırması
   Boeotia Yüzey Araştırması
   Laconia Yüzey Araştırması
   Hatay Amik Ovası Yüzey Araştırması
   Antikythera Yüzey Araştırması Projesi
   Türkiye'de Yüzey Araştırmalarının Kısa Tarihçesi
   Yüzey Araştırması Yöntembilimi ve Uygulanması
   Yüzey Araştırması Planı ve Stratejisinin Oluşturulması
   Araştırma Alanının ve Hedeflerin Belirlenmesi
   Bütçe Oluşturulması
   Ruhsat ve İzin İşlemleri
   Saha Çalışması Öncesinde Yapılması Gerekenler
   Literatür Araştırması ve Gerekli Belgelerin Derlenmesi
   Topografik, Jeolojik ve İdari haritalar
   Veri Tabanları
   Ön Keşif Çalışması
   Saha Çalışması
   Yaygın ve Yoğun Yüzey Taraması
   Örnekleme Stratejisi
   Yüzey Temsiliyeti ve Görünürlüğü
   Tutarlılık Kontrolü
   Çevresel Arkeoloji Çalışmaları
   Yüzey Araştırması Verilerinin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması
   Yüzey Araştırması Yöntem ve Analizinde Anahtar Tartışmalar, Terimler ve Modeller
   Son Değerlendirme
   Kaynakça
   STRATİGRAFİK YÖNTEM
   Sinan Ünlüsoy
   Giriş
   Stratigrafi Nedir? Niçin Önemlidir?
   Bir Yöntem Olarak Stratigrafinin Tarihçesi
   Arkeolojik Tabakalar Nasıl Oluşur? Arkeolojik Tabakaların Özellikleri Nelerdir?
   Arkeolojik Tabakalaşmanın İlkeleri
   Bir Stratigrafik Yöntem Olarak Harris Matris
   Arkeolojik Tabakalaşmanın Temel Kavramları
   Sonuç
   Kaynakça
   ZOOARKEOLOJİ
   Canan Çakırlar
   Giriş
   Tanım
   Tarihsel Gelişim (Dünyada ve Türkiye'de)
   Anahtar Meseleler, Güncel Tartışmalar
   Antropoloji
   Arkeoloji
   Paleoekoloji ve Doğa Tarihi
   Temel Yöntemler
   Kazıda
   Laboratuvarda
   Makroskobik Yöntemler
   Moleküler ve Mikroskobik Yöntemler
   Sayısal Yöntemler
   Geleceğe Dair
   Kaynakça
   ARKEOBOTANİK: İnsan ve Bitki İlişkisi Çerçevesinde Gelişen Bir Bilim Dalı
   Müge Ergun, Ceren Kabukçu, Ceren Çilingir İpek
   Giriş
   Arkeobotaniğin Tarihçesi
   Arkeobotanik Malzemenin Tanıtımı
   Mikroskobik Kalıntılar ve Analiz Yöntemleri: Polen, Fitolit ve Nişasta Analizleri
   Polen ve Spor Analizleri
   Fitolit Analizleri
   Nişasta Analizleri
   Makroskobik Kalıntılar ve Analiz Yöntemleri:
   Tohum, Meyve/Yemiş, Odun, Gövde ve Kök Analizleri
   Tohum ve Meyve/Yemiş Kalıntılarının Analizi (Karpoloji)
   Yumru ve Kök Analizleri ile Otsu Bitkilerin Sap Analizleri
   Odun Kömürü Analizi (Antrakoloji)
   Makroskopik Kalıntıların Farklı Korunma Biçimleri
   Kömürleşme
   Suya Doyma
   Donma
   Kuruma/Kavrulma
   Mineralleşme
   Bitki Negatif İzleri
   Güncel Arkeobotanik Araştırmalar
   Tarımın Başlangıcı
   Morfolojik Veriler
   Genetik Veriler
   Tarıma İlişkin Uygulamalar
   Çevresel ve Ekolojik Koşullar
   Arkeobotanik Araştırmaların İlişkide Olduğu Diğer Alanlar
   Etnobotanik
   Deneysel Arkeoloji
   Türkiye'de Güncel Arkeobotanik
   Sonuç
   Kaynakça
   BİYOLOJİK ANTROPOLOJİ VE ARKEOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLERİ
   M. Songül Alpaslan Roodenberg
   Önsöz
   Giriş
   Antropolojinin Genel Tanımı ve Başlıca Alt Bölümleri nelerdir?
   Antropolojinin Amacı Nedir?
   Antropolojinin Ortaya Çıkışı
   Gömütlerin Tarihçesi
   İnsan İskelet Anatomisi ve Dişler
   Tafonomi ya da Gömülmenin Kuralları
   İskelet Kazı Metodları
   İnsan Kemikleri ile Mezarların Kazılması ve Temizlenmesi
   Fotoğraf Çekimi, Çizim ve İskelet Formları
   Kemiklerin Toplanması ve Taşınması
   Kemiklerin Analizlere Hazırlanması
   Kremasyon
   Antropolojik, Jeokimyasal (izotop) ve Moleküler Genetik (Antik DNA) Metotlar
   Cinsiyetin Tespiti
   Kemik ve Dişlerden Ölüm Yaşının Tespiti
   Kemiklerden Boy Uzunluğunun Hesaplanması
   Kemiklerde Tespit Edilebilen Hastalık, Yaralanma ve İzler
   Kemik ve Dişlerin Radyolojik Görüntülenmesinde Kullanılan Biyomedikal Yöntemler
   Mikroskobik Teknikler
   Kararlı İzotop Analizi
   İnsan Kalıntılarının DNA Analizi
   Radyokarbon Yöntemi ile İnsan Kemiklerinin Tarihlendirilmesi
   Sonsöz
   Kaynaklar
   YONTMA TAŞ ALET ÇALIŞMA METODOLOJİSİ
   İsmail Baykara ve Berkay Dinçer
   Giriş
   Teknoloji ve Yongalama Sistemi (Üretim Zinciri) (Chaîne Opératoire)
   Hammadde Kaynakları
   Bir Yontma taş Aletin Tespiti: "Doğa işi" mi, "İnsan işi" mi?
   Taş Aletlerin Biçimsel Terimleri ve Teknolojik Tanımlamaları
   Ölçümler
   Yontma Teknikleri
   Yontma, Yongalama, Biçimlendirme ve Düzeltme
   Tipoloji
   Sonuç
   Kaynakça
   ÇANAK ÇÖMLEK ÇALIŞMALARI: Tarihçe, Temel Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar
   Çiler Çilingiroğlu ve Martin Godon
   Tanımı ve Önemi
   Tarihsel Gelişim
   Kazı Esnasında Çanak Çömleklerin İncelenmesi
   Veri Tabanının Oluşturulması
   Tipolojik Yaklaşım
   Teknolojik ve Ekolojik Yaklaşım
   Ekolojik Yaklaşım
   Teknik Sistem ve Üretim Zinciri Kavramı
   Üretim Zinciri Analizi
   Kilin temin edilmesi ve çamurun hazırlanması
   Biçim Verme Yöntemleri
   Yüzey Düzeltme Yöntemleri
   Pişirme yöntemleri
   Seramik Etnoarkeolojisi
   Çanak Çömlek Çalışmalarında Arkeometrik Yöntemler
   Doğrudan Analizler
   Makroskopik Analiz
   Optik Mikroskopi (Petrografi)
   Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
   Radyografi
   Dolaylı Analizler
   X-ışını Kırınım Yöntemi (X-ışını difraktometresi) (XRD)
   X-ışını Floresans Spektrometresi (XRF)
   Nötron Aktivasyon Analizi (NAA)
   İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma - Kütle Spektrometresi (ICP-MS)
   Hızlandırıcılar
   Organik Tortu Analizi
   Sonuç
   Kaynakça

   Kondisyon
   :
   Yeni
   Yayın Yönetmeni
   :
   Fotokitap
   Basıldığı Matbaa
   :
   Fotokitap
   Dizi Adı
   :
   6057673305
   ISBN-10
   :
   6057673305
   Hazırlayan
   :
   Stok Kodu
   :
   1199201988
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   406 s, s/b resimler
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   192,00   
   192,00   
   2
   99,84   
   199,68   
   3
   67,84   
   203,52   
   6
   34,56   
   207,36   
   9
   23,47   
   211,20   
   QNB Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   192,00   
   192,00   
   2
   99,84   
   199,68   
   3
   67,84   
   203,52   
   6
   34,56   
   207,36   
   9
   23,47   
   211,20   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   192,00   
   192,00   
   2
   99,84   
   199,68   
   3
   67,84   
   203,52   
   6
   34,56   
   207,36   
   9
   23,47   
   211,20   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   192,00   
   192,00   
   2
   99,84   
   199,68   
   3
   67,84   
   203,52   
   6
   34,56   
   207,36   
   9
   23,47   
   211,20   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   192,00   
   192,00   
   2
   99,84   
   199,68   
   3
   67,84   
   203,52   
   6
   34,56   
   207,36   
   9
   23,47   
   211,20   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   192,00   
   192,00   
   2
   99,84   
   199,68   
   3
   67,84   
   203,52   
   6
   34,56   
   207,36   
   9
   23,47   
   211,20   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   192,00   
   192,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat